ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GRATCH INTERNATIONAL
Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “Gratch”: Gratch International, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 12039983.
1.2 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door Gratch aangeboden of geleverde graffiti removers, anti-graffiti coatings, glasrenovatiesystemen, reinigingsproducten, machines, coatings, vloeibare folie en andere producten.
1.3 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “dienst” of “diensten”: door Gratch aangeboden of geleverde diensten met betrekking tot verwijdering van graffiti of krassen, renovatiewerkzaamheden, coatingwerkzaamheden en andere diensten.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gratch en op alle met Gratch gesloten overeenkomsten.
1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) afnemer (hierna: “de Opdrachtgever”) gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Gratch zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
2.2 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Gratch alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in een orderbevestiging dienen binnen 3 werkdagen na de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan Gratch te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3 Conformiteit

3.1 Opgaven van Gratch betreffende prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Gratch niet.
3.3 Indien de door de Opdrachtgever bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zich er van te vergewissen dat de producten en de daarbij horende handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.
3.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Gratch verstrekte gegevens en informatie. Gratch is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door Gratch verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten, en met betrekking tot alles wat Gratch ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan Gratch.
4.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding over octrooien, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
4.3 Door Gratch uitgebrachte offertes, door Gratch vervaardigde of verstrekte modellen en ontwerpen, evenals door Gratch ter beschikking gestelde (proef)producten, blijven de eigendom van Gratch, ongeacht of daarvoor kosten aan de Opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Door Gratch opgegeven of met Gratch overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen.
5.2 Door Gratch opgegeven prijzen zijn berekend voor levering EXW (Incoterms 2020).
5.3 Door Gratch opgegeven of met Gratch overeengekomen prijzen zijn exclusief meerwerk. Wijzigingen in de opdracht resulteren in ieder geval in meerwerk, indien de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en/of van geschatte gegevens wordt afgeweken.

Artikel 6 Levertijd en aflevering

6.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn.
6.2 Transport en/of verzending van de producten geschiedt voor risico van de Opdrachtgever in overeenstemming met de leveringsconditie EXW (Incoterms 2020), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
6.3 Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Gratch dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. Gratch heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Opdrachtgever, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
6.4 Gratch is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Gratch daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
6.5 Gratch is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 7 Diensten

7.1 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de medewerkers van Gratch de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers van Gratch in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld.
7.2 Indien in de uitvoering van de opdracht vertraging ontstaat als gevolg van het feit dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Gratch dat toelaat. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle daaruit voor Gratch voortvloeiende schade en kosten.
7.3 Gratch hanteert bij glasrenovatie en krasverwijdering de GBO beoordelingsnorm van glas bij oplevering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze beoordelingsmethode behelst o.a. een beoordeling van het glas op 3 meter afstand bij diffuus daglicht binnen een horizontale kijkhoek van 30 graden, met een observatietijd van maximaal 20 seconden.
7.4 De opdracht wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien:
• de Opdrachtgever de werkzaamheden heeft goedgekeurd;
• Gratch schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert; of
• de Opdrachtgever het product of de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien Gratch door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
8.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Gratch onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Gratch afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Gratch zijn ingeschakeld.
8.3 Indien Gratch bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Garantie en reclame

9.1 Gratch staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Gratch geleverde producten als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Gratch. De garantie geldt gedurende 6 maanden na de datum van aankoop door de Opdrachtgever en uitsluitend op vertoon van de originele factuur.
9.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, achterstallig onderhoud, gebruik in combinatie met materialen van derden, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gratch. Voor (schade als gevolg van) dergelijke gebreken is Gratch niet aansprakelijk.
9.3 De Opdrachtgever dient de geleverde producten en diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren.
9.4 Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 5 dagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk aan Gratch te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Gratch.
9.5 De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Gratch te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
9.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
9.7 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Gratch behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
10.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Gratch gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Opdrachtgever te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
10.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Gratch te bewaren.

Artikel 11 Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Gratch te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.2 Gratch heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
11.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
11.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 250,-.
11.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

Artikel 12 Annulering

12.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Gratch en de winstderving door Gratch, te vermeerderen met BTW, aan Gratch te vergoeden.

Artikel 13 Advisering

13.1 Alle door Gratch gegeven adviezen en door Gratch verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Gratch te leveren producten en diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Gratch verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Gratch verleent daarbij geen enkele garantie.
13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Gratch, is Gratch niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Gratch tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Gratch.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de Opdrachtgever geen enkele aanspraak op Gratch wegens gebreken in of met betrekking tot de door Gratch geleverde producten of diensten.
14.2 Gratch is nooit aansprakelijk voor immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en iedere andere gevolgschade of indirecte, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Gratch.
14.3 Schade aan producten veroorzaakt door transport of beschadiging van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
14.4 In alle gevallen waarin Gratch gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gratch, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
14.5 Iedere vordering op Gratch, tenzij deze door Gratch is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
14.6 De Opdrachtgever vrijwaart Gratch tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Gratch.
14.7 Gratch is nooit aansprakelijk voor schade aan het glas, welke onstaat tijdens de werkzaamheden aan glas.

Artikel 15 Vertegenwoordiging

15.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Gratch aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen tussen Gratch en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond, Nederland. In afwijking hiervan is Gratch bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Opdrachtgever te wenden.
16.3 Op alle overeenkomsten die door Gratch worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie over: